بدون نمایشگر

یک دستگاه مکانیکی است با الزامات مشخص شده برای عملکرد جداسازی.

  • image
 

RFH 10

RAAD fuse holder, 1 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر

RFH 10N

RAAD fuse holder, 1 pole + N, utilization category AC-2...

اطلاعات بیشتر

RFH 102

RAAD fuse holder, 2 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر

RFH 103

RAAD fuse holder, 3 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر

RFH 103N

RAAD fuse holder, 3 pole + N, utilization category AC-2...

اطلاعات بیشتر

RFH 104

RAAD fuse holder, 4, utilization category AC-22B, rated...

اطلاعات بیشتر