دارای نمایشگر

یک دستگاه مکانیکی است با الزامات مشخص شده برای عملکرد جداسازی.

  • image
 

RFH 10N LD

RAAD fuse holder, 1 pole + N, utilization category AC-2...

اطلاعات بیشتر

RFH 102 LD

RAAD fuse holder, 2 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر

RFH 103 LD

RAAD fuse holder, 3 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر

RFH 103N LD

RAAD fuse holder, 3 pole + N, utilization category AC-2...

اطلاعات بیشتر

RFH 104 LD

RAAD fuse holder, 4 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر

RFH 10 LD

RAAD fuse holder, 1 pole, utilization category AC-22B, ...

اطلاعات بیشتر