کلید سلکتور

کلید های سلکتور رعد با قابلیت سوئیچ در دو و سه موقعیت

  • image
 

SEI 2

RAAD 22 mm selector switch 2 position momentary, turn t...

اطلاعات بیشتر

SES 2

RAAD 22 mm selector switch 2 position stay put, turn to...

اطلاعات بیشتر

SEI 3

RAAD 22 mm selector switch 3 position momentary, turn t...

اطلاعات بیشتر

SES 3

RAAD 22 mm selector switch 3 position stay put, turn to...

اطلاعات بیشتر